Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm tổng số (N) % 22.18 TCVN 5815:2001
Lân (P2O5) % 5.02 TCVN 5815:2001
Kali (K2O) % 5.02 TCVN 5815:2001
Trung Lượng
Lưu Huỳnh (S) % 10.18 TCVN 9296:2012
Vi lượng
Bo (B) ppm 30 AOAC 2007 (982.01)
Đồng (Cu) ppm 12 TCVN 9286:2012
Kẽm (Zn) ppm 30 TCVN 9289:2012
Sắt (Fe) ppm 8 TCVN 9283:2012
Mangan (Mn) ppm 40 TCVN 9288:2012

Phục hồi cây sau thu hoạch, kích thích phân hóa mầm hoa, trổ bông đồng loạt, tăng tối đa khả năng đậu trái non.

Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cân đối cho cây trồng vào mùa khô, giúp xanh cây, chống chịu khô hạn, thời tiết bất ổn và sương muối.

 

Cà phê, ca cao: 30-50kg/1000m2/lần bón

Hồ tiêu: 250-300kg/nọc/lần bón

Cây trồng khác: 30-50kg/1000m2/lần bón