Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Phân gà % 80 TCVN 5815:2001
Phân chim cút % 5 TCVN 5815:2001
Phân dơi, than bùn đã xử lý
Urea % 2 – 4 TCVN 5815:2001
Lân (P2O5) % 1 – 6 TCVN 5815:2001
Kali (K2O) % 0,1 – 2 TCVN 5815:2001
Trung Lượng
Silít Ôxít (SiO2) %  10 TCVN 5815:2001
Canxi Ôxit (CaO) % 0,01 TCVN 5815:2001
Magie Ôxit (MgO) % 0,01 TCVN 5815:2001
Lưu huỳnh (S) % 0,09 TCVN 5815:2001

Cung cấp trung vi lượng hữu cơ, axit humic cho cây trồng.

Phát triển rễ tốt, giúp cứng cây, hạn chế sâu bệnh, tuyến trùng rễ cây.

Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Cây nông nghiệp ngắn ngày: 80 – 100 kg/1000m2/lần

Cây công nghiệp dài ngày: 1 – 3 kg/cây/năm