Với mỗi nhóm công thức sẽ được dùng phù hợp để bón cho từng thời vụ của cây trồng, đảm bảo cây trồng hấp thụ phân bón tốt nhất, ra hoa quả nhiều, phẩm chất tốt, đạt hiệu quả cao và tăng năng suất.

NPK 16-16-8+TE

NPK 18-8-16+TE

NPK 20-5-5-13S+TE

NPK 20-6-6-13S+TE

NPK 20-20-15+TE

NPK 25-25-5+TE

Trung Lượng Hạ Phèn

Trung Vi Lượng Mỹ Việt

ĐẠM 30N