Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm (N) % 30 TCVN 5815:2001
Lân (P2O5) % 0,1 TCVN 5815:2001

Tăng khả năng hấp thụ đạm cho cây trồng, giảm sự bốc hơi của đạm trong phân.

Bổ sung silic giúp cây cứng, chống đổ ngã, chống lại các tác động sinh hóa từ bên ngoài.

Hấp thụ độc tố trong đất, hạ phèn đất.

Lúa: 15 – 25 kg/1000m2/vụ

Cây rau màu: 15 – 20 kg/1000m2/vụ

Cây ăn trái: 0.5 – 2.5 kg/cây/năm

Cây công nghiệp dài ngày: 30 – 45 kg/1000m2/năm

Cây công nghiệp ngắn ngày: 15 – 25 kg/1000m2/vụ

Cây trồng khác: 20 – 30 kg/1000m2/vụ

Sản phẩm liên quan

NPK 18-8-16+TE

NPK 20-5-5-10S+TE

NPK 20-6-6+13S+TE

NPK 20-20-15+TE

NPK 25-25-5+TE

Trung Lượng Hạ Phèn

Trung Vi Lượng Mỹ Việt

NPK 16-16-8+TE