Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm (N) % 18 TCVN 5815:2001
Lân (P2O5) % 8 TCVN 5815:2001
Kali (K2O) % 16 TCVN 5815:2001
Vi lượng
Bo (B) ppm 6 AOAC 2007 (982.01)
Đồng (Cu) ppm 6 TCVN 9286:2012
Kẽm (Zn) ppm 8 TCVN 9289:2012

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.

Cây công nghiệp: 30 – 40 kg/1000m2/lần

Cây nông nghiệp: 35 – 50 kg/1000m2/lần

Sản phẩm liên quan

Đạm 30N

NPK 20-5-5-10S+TE

NPK 20-6-6+13S+TE

NPK 20-20-15+TE

NPK 25-25-5+TE

Trung Lượng Hạ Phèn

Trung Vi Lượng Mỹ Việt

NPK 16-16-8+TE