Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Trung Lượng
Silít Ôxít (SiO2) %  10 TCVN 5815:2001
Canxi Ôxit (CaO) % 0,001 TCVN 5815:2001
Magie Ôxit (MgO) % 0,001 TCVN 5815:2001

Hạ phèn đất, giải độc hữu cơ, phân hủy gốc rạ sau thu hoạch, chống đổ ngã.

Phát triển rễ tốt, chống nghẹt rễ, đen rễ, cứng cây.

Bổ sung trung vi lượng cho cây, tạo phì nhiêu cho đất.

Bón lót: 20 – 30 kg/1000m2/lần

Bón thúc: 10 – 20 kg/1000m2/lần

Bón riêng hoặc trộn chung với NPK, Urea, DAP, Kali để bón. 

Sản phẩm liên quan

Đạm 30N

NPK 18-8-16+TE

NPK 20-5-5-10S+TE

NPK 20-20-15+TE

NPK 20-6-6+13S+TE

NPK 20-20-15+TE

Trung Vi Lượng Mỹ Việt

NPK 16-16-8+TE